متناسب سازی محصول با بازار

متناسب سازی محصول با بازارمتناسب سازی محصول با بازار (PMF)
یا همان همخوانی محصول با بازار

PMF
Product Market Fit

متناسب سازی محصول با بازار (PMF)
یا همان همخوانی محصول با بازار

PMF
Product Market Fit

PMF چیست؟


مفهوم PMF:

همانطور که در توضیحات قسمت ایجاد حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) بیان گردید، برای رسیدن به یک حداقل محصول پذیرفتنی از اولین طرف مشتران راغب شما، استفاده از روش متناسب سازی محصول با بازار یا همان PMF می باشد.
بنابراین PMF که مخفف Product-Market-Fit می‌باشد به معنی همخوانی بازار با محصول است و یا به عبارت دیگر، رساندن و نزدیک کردن محصول به بازار هدف یا منطبق‌سازی محصول بر اساس نیازهای مطلوب مشتریان.

PMF چیست؟چرخه تناسب محصول با بازار (PMF Cycle):

کسب و کارهای نوپا و برندهای جدید برای رسیدن به حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) خود، حتما نیازمند ساخت محصول مبتنی بر مدل PMF و یا همان متناسب سازی محصول با بازار هستند. یکی از از این روش‌ها بر اساس بروزترین مدلهای بازاریابی روز (Engagement Marketing یا بازاریابی مشارکت جویانه یا تعاملی)، اجرای سه اصل ذیل در محصول می باشد: این چرخه از دو منظر به محصول و بازار نگاه می‌کند:
۱- منظر درونی (Internal): این منظر دو مرحله اول و دوم چرخه را تحت تاپیر خود قرار می‌دهد.
۲- منظر برونی (External): این منظر دو مرحله سوم و چهارم چرخه را تحت تاپیر خود قرار می‌دهد.
۱- عرضه محصول ارزانتر
۲- تضمین راحتی، سلامتی و ایمنی یک محصول
۳- رساندن محصول به دست مشتری به سریعترین روش

همانطور در تصویر روبرو مشخص است، چرخه تناسب محصول با بازار به ترتیب مراحل ذیل اجرا می شود:
۱- تعیین استراتژی‌های محصول و تهیه نقشه راه آن
۲- جایگاه یابی محصول یا Positioning و ساخت پیام‌‌های درست و تعیین استراتژی های اطلاع رسانی محصول
۳- این مرحله عرضه MVP و پروتوتایپ اولیه محصول به بازار جهت آزمایش مارکت می باشد.
۴- در مرحله چهارم با سنجش و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مرحله قبل، وضعیت موجود محصول را تقویت می کنیم.

PMF چیست؟گامهای متناسب سازی محصول با بازار (PMF Steps):

برای متناسب سازی محصول با بازار یک نقشه راه وجود دارد گه به ۵ گام اصلی تقسیم‌بندی می‌شود:
گام صفر (نقطه شروع):
برای ایجاد حداقل مطلوبیت می بایستی ابتدا ایده‌پردازی نمود و با جمع‌بندی ایده‌های مطلوبتر برای روبروی با مسئله خود تا حد بسیار کمی آماده کرد.
گام دوم:
برای دستیابی به متوسط مطلوبیت می‌بایستی با تحقیقات، یک بینش نسبی از مسئله برای ساخت پروتوتایپ محصول.
گام دوم:
تطبیق امکان پذیری محصول مورد نظر با میزان بیشتری از مطلوبیت.
گام سوم:
آغاز رشد و توسعه بازار هدف محصول با استفاده از اصل PMF.
در واقع تناسب بازار و محصول در اینقطه اتفاق می افتد که با انطباق سه جانبه یک پایداری در محصول عرضه شده، امکان‌پذیری بودن آن و تلاش برای رسیدن به مطلوبیت حداکثری می توان آنرا ایجاد نمود.
گام پنجم:
این گام، گام بهینه‌سازی است.
گامی در جهت بهبود محصول (از هر لحاظی چون گیفیت، راحتی استفاده، قیمت، ایمنی و…) و نهایتاً اجرای مراحل قیف بازاریابی Marketing Funnel.

PMF چیست؟