روند اقتصاد ایران در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹

روند اقتصاد ایران در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ همانطور که در خبر ها ملاحظه شد، روند هفته های اخیر بورس یک بار دیگر سوال همیشگی "کجا سرمایه گذاری کنیم؟" را زنده کرد. بنابراین در این مقاله سعی دارم به تحلیل روند قتصاد ایران در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به پردازم.

مشاهده مطلب

فوتر سایت