مفهوم رشد

مفهوم رشد


مفهوم رشد در کسب و کار:
بنا به تعریف فلیپ کاتلر، یک کسب وکار برای دستیابی به یک رشد پایدار بایستی از سه مرحله ذیل عبور کند:
۱- شروع
۲- رشد
۳- بلوغ


مفهوم رشد در هک رشد:
برای درک بهتر این موضوع بایستی به فازهای رشد در هک رشد مبتنی بر مدل برین بالفور (Brain Balfour) بپردازیم:
هر کسب و کار دارای سه فاز است که با استفاده از CPA و LTV می توانید میزان رشد را در هر مرحله آن اندازه گیریی کنید که این سه فاز به شرح ذیل می‌باشد:
۱- فاز ترکشن Traction
۲- فاز ترنزیشن Transition
۳- فاز رشد Growth


البته قبل اینکه بتوانیم به رشد در یک کسب کار دست یابیم، باید اندیشه رشد را در سازمان خود پیاده سازی کنیم.
برای توضیحات بیشتر، مشاوره و دوره‌های آموزشی به قست ثبت‌نام مراجعه فرمایید.

مفهوم رشد در کسب و کار:
بنا به تعریف فلیپ کاتلر، یک کسب وکار برای دستیابی به یک رشد پایدار بایستی از سه مرحله ذیل عبور کند:
۱- شروع
۲- رشد
۳- بلوغ


مفهوم رشد در هک رشد:
برای درک بهتر این موضوع بایستی به فازهای رشد در هک رشد مبتنی بر مدل برین بالفور (Brain Balfour) بپردازیم:
هر کسب و کار دارای سه فاز است که با استفاده از CPA و LTV می توانید میزان رشد را در هر مرحله آن اندازه گیریی کنید که این سه فاز به شرح ذیل می‌باشد:
۱- فاز ترکشن Traction
۲- فاز ترنزیشن Transition
۳- فاز رشد Growth


البته قبل اینکه بتوانیم به رشد در یک کسب کار دست یابیم، باید اندیشه رشد را در سازمان خود پیاده سازی کنیم.
برای توضیحات بیشتر، مشاوره و دوره‌های آموزشی به قست ثبت‌نام مراجعه فرمایید.